Mokytojų taryba

 1. Mokytojų taryba – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekos vedėjas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.
 2. Mokytojų tarybai vadovauja progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, jam nesant – mokytojų tarybos sekretorius. Gimnazijos mokytojų tarybos dokumentus tvarko sekretorius, atviru balsavimu balsų dauguma išrinktas pirmojo posėdžio metu.
 3. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokytojų tarybos posėdis.
 4. Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma.
 5. Mokytojų tarybos funkcijos:

5.1. aptaria praktinius švietimo pokyčių įgyvendinimo klausimus, svarsto mokinių mokymo(si) rezultatus, mokytojų veiklos tobulinimo būdus;

5.2. diskutuoja dėl gimnazijos veiklos planavimo ir strategijos, aptaria ugdymo planų, bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo ir bendrojo išsilavinimo standartų pasiekimo klausimus;

5.3. priima nutarimus Bendruosiuose ugdymo planuose nurodytais klausimais;

5.4. kartu su gimnazijos švietimo pagalbos ir sveikatos priežiūros specialistais aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

5.5. pagal klasių vadovų pateiktą informaciją analizuoja ir vertina mokinių pažangą ir pasiekimus.

 

*Šaltinis: Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos nuostatai, patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-171 (Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 10 d. sprendimo Nr. T-236 redakcija)

 

Atnaujinta: 2024-06-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.10 - 12.55
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki vasaros atostogų liko

Atostogos!

Erasmus+